Νομική σημείωση

Το Opala.gr είναι μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου απευθύνεται μόνο στα άτομα που επισκέπτονται το δικτυακό τόπο από την Ελλάδα. Το opala.gr δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν που αναφέρεται στον δικτυακό αυτό τόπο είναι κατάλληλο για χρήση ή διαθέσιμο σε άλλες περιοχές. Τα άτομα που επιλέγουν να επισκεφτούν αυτόν τον δικτυακό τόπο από άλλες περιοχές οφείλουν να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία, εάν και στο μέτρο που αυτή ισχύει. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Eλληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας και εσείς υπαγόμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων όσον αφορά την επίλυση διενέξεων που ενδεχομένως προκύψουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα θεωρείται διαιρετή και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων.


Η εταιρεία μας και εσείς υπαγόμαστε στον  ΝΟΜΟ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994) εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών, πλην των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Έννοια και παραγωγή:

Αυτό το on-line κατάστημα δημιουργήθηκε με τη χρήση PrestaShop Καλάθι αγορών λογισμικού, ελέγξτε το ηλεκτρονικό εμπόριο στο blog PrestaShop για ειδήσεις και συμβουλές σχετικά με την πώληση σε απευθείας σύνδεση και να τρέχει ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου σας.